Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

I samsvar med åpenhetsloven publiserer vi her vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingen for 2022. Virksomhetens organisering og driftsområde

Finefish AS er leverandør av høykvalitets fisk- og sjømat.

Selskapet er lokalisert med fiskemottak på Sandsøya og salgs- og administrasjonskontor i Fosnavåg. Selskapet ble oppretta i 1996 og har lang fartstid innen kjøp og salg av i hovedsak ferskfisk.

Fiskemottaket på Sandsøya står for om lag 30 % av selskapets omsetning.

Selskapet har langsiktige kunde- og leverandørforhold.

Vi er godkjent produsent av fisk og fiskeprodukter, av Mattilsynet.

Selskapet er opptatt av menneskerettigheter og dette er grunnleggende verdier som ligger til grunn i selskapets strategi og daglige drift, herunder også valg av kunder og leverandører.

Selskapet har rutiner for regelmessig vurdering og kontroll av egen virksomhet, leverandører og kunder med hensyn til å sikre at vår virksomhet ikke bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Leverandører

Alt mottak/kjøp av ferskfisk på Sandsøya skjer via Fiskernes egen salgsorganisasjon  «SUROFI-Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag».

Alt annet kjøp av råstoff skjer fra fiskemottak langs hele kyst-norge. All fisk og fiskeprodukter som kjøpes, kjøpes fra et fiskemottak som igjen kjøper råstoffet via en salgsorganisasjon som representerer fiskerane i et salgslag.

Så langt vi erfarer så opptrer våre leverandører på en anstendig og forretningsmessig god måte.

Kunder

Selskapet har ei veldig stabil kundemasse, der svært mange har et langsiktig kundeforhold.

Selskapets omsetning fordeler seg med ca 50 % til Norge og 50 % eksport, i hovedsak til Europa.

Så langt vi erfarer så opptrer våre kunder på en anstendig og forretningsmessig god måte.

Aktsomhetsvurdering 2022

Arbeidsmiljø og sosiale forhold

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre trivsel og helse som bidrar til lavt sykefravær. Selskapets tiltak omfatter treningstilbud, fleksibel arbeidstid for dei administrasjonsansatte og bruk av hjemmekontor.

På fiskemottaket er der i tillegg betjent kantine med faste matpauser kl. 10. og kl. 13. Vi mener å ha gode opplæringsordninger og mulighet for rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte.

Selskapet overholder arbeidsmiljøloven. Selskapet betaler dei ansatte i produksjonen  minimum tarifflønn og øvrig lønn etter avtale.

Selskapet arbeider målbevisst for å bygge et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler.

Samarbeidet med de ansatte og selskapets tillitsmannsordning har vært konstruktivt og bidrar positivt til driften.

Like rettigheter

Selskapet har et aktivt forhold til mangfold. Alle ansatte har like rettigheter i selskapet.

Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller forskjellsbehandling som følge av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn eller andre former for kategorisering.

Selskapet har etablert varslingsrutine for å identifisere og håndtere eventuelle avvik.

Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som anses som akseptabelt for denne type virksomhet.

Alt restråstoff etter produksjon går til ensilering i eget anlegg. Vi har derfor ikke ikke avfall etter produksjon.

All transport av våre varer går i hovedsak på landevei. Vi søker hele tiden å inngå avtaler med det vi anser som seriøse transportselskap.

Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

Finefish AS tolererer ingen former for korrupsjon eller andre straffbare handlinger begått i tilknytning til arbeid for selskapet. Forhold som anses straffbare vil bli politianmeldt.

Konkrete brudd på aktsomhetsreglementet

Det har ikke vært avdekket noen tilfeller av brudd på aktsomhetsreglementet i 2022. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene anslått risikoen for brudd som lav. Det har ikke vært iverksatt tiltak med bakgrunn i brudd i 2022.