Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2023

I samsvar med åpenhetsloven publiserer vi her vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingen for 2023.

Virksomhetens organisering og driftsområde

Finefish AS er leverandør av høykvalitets fisk- og sjømat.

Selskapet er lokalisert med fiskemottak på Sandsøya og salgs- og administrasjonskontor i Fosnavåg og i Ålesund. Selskapet ble oppretta i 1996 og har lang fartstid innen kjøp og salg av i hovedsak ferskfisk.

Fiskemottaket på Sandsøya stod for om lag 50 % av selskapets omsetning i 2023.

I 2023 starta selskapet med lakseslakteri ved fiskemottaket. I all hovedsak går dette på slakt av beredskapsfisk.

Selskapet har langsiktige kunde- og leverandørforhold.

Vi er godkjent produsent av fisk og fiskeprodukter av Mattilsynet.

Selskapet er opptatt av menneskerettigheter og dette er grunnleggende verdier som ligger til grunn i selskapets strategi og daglige drift, herunder også valg av kunder og leverandører.

Selskapet har rutiner for regelmessig vurdering og kontroll av egen virksomhet, leverandører og kunder med hensyn til å sikre at vår virksomhet ikke bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Leverandører

Alt mottak og kjøp av kvitfisk på Sandsøya skjer via Fiskernes egen salgsorganisasjon  «SUROFI-Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag».

Alt annet kjøp av kvitfisk skjer fra fiskemottak langs hele kyst-norge. All kvitfisk og fiskeprodukter som kjøpes, kjøpes fra et fiskemottak som igjen kjøper råstoffet via en salgsorganisasjon som representerer fiskarane i et salgslag.

Leverandører av oppdrettsfisk for beredskapsslakt var fra norske oppdrettere.

Så langt vi erfarer så opptrer våre leverandører på en anstendig og forretningsmessig god måte.

Kunder

Selskapet har ei veldig stabil kundemasse, der svært mange har et langsiktig kundeforhold.

Selskapets omsetning fordeler seg med ca 60 % Norge og 40 % eksport, i hovedsak til Europa.

Så langt vi erfarer så opptrer våre kunder på en anstendig og forretningsmessig god måte.

Aktsomhetsvurdering 2023

Arbeidsmiljø og sosiale forhold

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre trivsel og helse som bidrar til lavt sykefravær. Selskapets tiltak omfatter treningstilbud, fleksibel arbeidstid for dei administrasjonsansatte og bruk av hjemmekontor.

På fiskemottaket på Sandsøya er der i tillegg betjent kantine med faste matpauser kl. 10. og kl. 13. Vi mener å ha gode opplæringsordninger og mulighet for rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte. Bedriften har bedriftshelsetjeneste for dei ansatte på fiskemottaket.

Selskapet overholder arbeidsmiljøloven. Selskapet betaler dei ansatte i produksjonen minimum tariffløn. Øvrig lønn etter avtale.

Selskapet arbeider målbevisst for å bygge et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler.

Samarbeidet med dei ansatte og selskapets tillitsmannsordning har vært konstruktivt og bidrar positivt til driften.

Selskapet har et aktivt forhold til mangfold. Alle ansatte har like rettigheter i selskapet.

Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller forskjellsbehandling som følge av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn eller andre former for kategorisering.

Selskapet har etablert varslingsrutine for å identifisere og håndtere eventuelle avvik.

Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som anses som akseptabelt for denne type virksomhet.

Alt restråstoff etter kvitfiskproduksjon går til ensilering i eget anlegg. Vi har derfor ikke avfall etter produksjon.

Alt restråstoff etter slakting og produksjon av oppdrettsfisk leveres til godkjent mottak. Avløpsvann etter slakting/produksjon blir renset og desinfisert og behandlet i henhold til offentlige krav og retningslinjer.

All transport av våre varer går i hovedsak på landevei. Vi søker hele tiden å inngå avtaler med det vi anser som seriøse transportselskap. 

Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

Finefish AS tolererer ingen former for korrupsjon eller andre straffbare handlinger begått i tilknytning til arbeid for selskapet. Forhold som anses straffbare vil bli politianmeldt.

Konkrete brudd på aktsomhetsreglementet

Det har ikke vært avdekket noen tilfeller av brudd på aktsomhetsreglementet i 2023. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene anslått risikoen for brudd som lav. Det har ikke vært iverksatt tiltak med bakgrunn i brudd i 2023.